PRAVIDLÁ SÚŤAŽE ZLATÉ SÚŤAŽ 2021

(ďalej len “Pravidlá“)

 PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „ZLATÉ SÚŤAŽ 2021“  PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „ZLATÉ SÚŤAŽ 2021“(ďalej len “Pravidlá“)

1. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE: Mondelez Slovakia s.r.o., so sídlom Račianska 44, 832 42 Bratislava, IČO: 47 681 225, zapísaná  v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Sro, vložka 97326/B (ďalej tiež „Usporiadateľ“ alebo „Prevádzkovateľ“). 

2. NÁZOV SÚŤAŽE:„ZLATÉ Súťaž 2021“ (ďalej tiež „Súťaž“).

3. DOBA TRVANIA SÚŤAŽE: Od 12.8.2021 do 1.9.2021 vrátane (ďalej len „doba trvania Súťaže“) 

4. MIESTO KONANIA SÚŤAŽE: Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.

5. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI:

1) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky s výnimkou osôb podľa bodu 5.3) týchto Pravidiel (ďalej tiež „Súťažiaci“).
2) Pre účasť v Súťaži a prevzatie, resp. výber výhry u výhercov mladších ako 18 rokov je potrebný súhlas ich zákonného zástupcu. U osôb mladších ako 18 rokov, ktoré sa zúčastnia tejto Súťaže, sa predpokladá, že tento súhlas zákonného zástupcu nadobudli pred zapojením sa do tejto Súťaže, pričom na základe výzvy Usporiadateľa sú povinní ho tomu predložiť.  
3) Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a všetci ich rodinní príslušníci v priamom rade, ako i ostatné osoby im blízke podľa ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  v platnom znení.
4) Podmienkou účasti v Súťaži je nákup akýchkoľvek výrobkov značky Opavia Zlaté v dobe trvania Súťaže v ktorejkoľvek predajni COOP Jednoty na území Slovenskej republiky v celkovej hodnote minimálne 3 € a zaslanie pokladničného dokladu z takéhoto nákupu spôsobom podľa článku 6 týchto Pravidiel spolu s osobnými údajmi Súťažiaceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo  na adresu: Súťaž – Mondelez Slovakia s.r.o. Opavia, P. O. BOX 300, 830 00 Bratislava 3. Výrobky Opavia Zlaté v minimálnej hodnote nákupu 3 € je potrebné pre platnú účasť v tejto Súťaži zakúpiť v rámci jedného nákupu, kedy tieto výrobky Opavia v stanovenej minimálnej hodnote nákupu musia byť uvedené na jednom pokladničnom doklade. 

6. MECHANIKA SÚŤAŽE: 
1) Súťažiaci zašle v obálke pokladničný doklad z nákupu akýchkoľvek výrobkov značky Opavia Zlaté v celkovej hodnote minimálne 3 € uskutočneného v ktorejkoľvek predajni COOP Jednoty na území Slovenskej republiky  (ďalej len „súťažný nákup“), a to na adresu:Súťaž – Mondelez Slovakia s.r.o. OpaviaP.O.BOX č. 300830 00 Bratislava 3
2) Súťažiaci je povinný na obálku svojej zásielky uviesť svoje meno, priezvisko, prípadne titul a adresu na doručovanie v Slovenskej republike a na zadnú stranu pokladničného dokladu je Súťažiaci povinný uviesť svoje telefónne číslo. V jednej obálke zasiela Súťažiaci iba jeden pokladničný doklad zo súťažného nákupu V prípade, ak je v obálke zaslaných viac pokladničných dokladov na ostatné sa neprihliada. 3) Súťažiaci sa však môže zúčastniť Súťaže aj s viacerými pokladničnými dokladmi, a to tak, že každý pokladničný doklad, spĺňajúci vyššie uvedené podmienky, vloží do samostatnej obálky, ktorá bude obsahovať všetky vyššie uvedené náležitosti a každú takúto obálku zašle na vyššie uvedenú adresu podľa ods. 1 bodu 6 týchto Pravidiel4) Zásielka s pokladničným dokladom spĺňajúcim podmienky podľa tohto článku Pravidiel, musí byť doručená na vyššie uvedenú adresu najneskôr do 17.09.2021. 

7. VÝHRY:
1) Výhrami v súťaži sú: • 10x nákupné poukážky COOP Jednota v hodnote 300€• 90x  nákupné poukážky COOP Jednota v hodnote 100€ 
(ďalej len „výhra“ resp. „výhry“)
2) Výhercovia budú vyžrebovaní dňa 21.9.2021 za prítomnosti notára. Zoznam výhercov v anonymizovanej podobe, t.j. s uvedením iniciál mena a priezviska a miesta pobočky COOP Jednoty, v ktorej bol zrealizovaný súťažný nákup, bude uverejnený na webovej stránke www.coop.sk. Výhry budú odoslané výhercom najneskôr do 30 dní od ukončenia Súťaže na výhercom oznámenú adresu v Slovenskej republike prostredníctvom pošty alebo kuriérskej služby. 3) V prípade ak sa zásielka Usporiadateľovi vráti s poznámkou, že výherca zásielku neprevzal v odbernej lehote na pošte alebo že výherca je na uvedenej adrese neznámy, bude výherca kontaktovaný opätovne telefonicky alebo iným vhodným spôsobom za účelom prevzatia výhry. Pokiaľ sa Usporiadateľovi nepodarí skontaktovať vyžrebovaného výhercu do 5 dní odo dňa, keď sa mu vrátila zásielka so zaslanou výhrou naspäť, nárok výhercu na výhru zaniká.4) Nárok výhercu na výhru v Súťaži zaniká aj v prípade: i. ak výherca výhru telefonicky alebo písomne (aj e-mailom) odmietne, a/aleboi. ak výherca kedykoľvek v priebehu trvania Súťaže písomne oznámi, že nesúhlasí so zapojením sa do Súťaže. V prípade, ak nárok výhercu zanikne podľa predchádzajúceho odseku, nevzniká výhercovi voči Usporiadateľovi nárok na náhradu škody alebo inú formu kompenzácie.5) Usporiadateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené výhercom v súvislosti                      s užívaním výhier. Usporiadateľ nepreberá žiadnu záruku vo vzťahu k výhram a nezodpovedá za vady výhier a uplatňovanie nárokov z vád výhier u Usporiadateľa Súťaže je vylúčené.6) Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované  výhry za výhry obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti v Súťaži či výhier právnou cestou, nie je možné.7) Ak hodnota výhry presiahne 350 € predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa ustanovenia § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov platnom znení (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“) podliehajúci platnej sadzbe dane v tom zdaňovacom období, v ktorom je výhra výhercovi odovzdaná. Usporiadateľ má povinnosť v zmysle ustanovenia § 8 ods. 10 Zákona o dani z príjmov oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny (s DPH), ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady Usporiadateľa alebo poskytovateľa výhry.

8. SPOLOČNÉ USTANOVENIA1) Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, súvisiacich s  usporiadaním Súťaže, a to vrátane jej prerušenia, celkového, alebo čiastočného zrušenia či úpravy jej Pravidiel, a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia na webovej stránke www.zlateleto.sk.
2) Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek Súťažiaceho zo Súťaže v prípade, že by takýto Súťažiaci (alebo akákoľvek tretia osoba konajúca v prospech takéhoto Súťažiaceho) nesplnil podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel, porušoval Pravidlá Súťaže, konal v rozpore s dobrými mravmi alebo sa snažil získať výhru podvodným spôsobom, a to bez náhrady nákladov či škôd, ktoré by vylúčením mohli Súťažiacemu vzniknúť.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOVÚčasťou v Súťaži t.j. zaslaním pokladničného dokladu z nákupu spôsobom podľa článku 6 týchto Pravidiel. Súťažiaci vyslovuje svoj súhlas s podmienkami Súťaže špecifikovanými v týchto Pravidlách a rovnako berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracúvané Usporiadateľom v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a údaje z pokladničného bločku (ďalej aj ako „osobné údaje“). 
Usporiadateľ Súťaže Vás týmto v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), ako aj so zákonom  č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon OOU“), informuje o nasledujúcich skutočnostiach týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov:

1) Identifikácia a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Mondelez Slovakia s.r.o., so sídlom Račianska 44, 832 42 Bratislava, IČO: 47681225, zapísaná  v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Sro, vložka 97326/Bkontaktné údaje: Monika Kičinovátel. číslo: +421 0917 483 798e-mail: monika.kicinova@mdlz.com(ďalej len „Prevádzkovateľ“).
Kontaktné údaje zodpovednej osoby:Prevádzkovateľ má zodpovednú osobu („ZO“), ktorá je zodpovedná za dodržiavanie zákonom stanovených podmienok pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb v súlade s Nariadením a so Zákonom OOU. Zodpovednú osobu Prevádzkovateľa alebo jej kanceláriu je možné kedykoľvek bezpečne a dôverne kontaktovať, v prípade otázok, všeobecných obáv týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov alebo akéhokoľvek problému s ochranou osobných údajov. ZO môže dotknutá osoba kontaktovať zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com. 

2) Účely spracúvania, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
Prevádzkovateľ získava osobné údaje na právnom základe,  ktorým je súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, na základe ktorého dochádza k pristúpeniu k Pravidlám, ako forme dohody o právach a povinnostiach Súťažiacich a Prevádzkovateľa za účelom umožnenia účasti Súťažiaceho v Súťaži, a teda zapojenia sa Súťažiacich do Súťaže, možnosti preverenia platnej účasti v Súťaži, informovania o priebehu Súťaže a odovzdania výhry výhercom, ako aj ďalších úkonov za účelom doručenia výhry, s  uverejnením osobných údajov v anonymizovanej podobe, t.j. s uvedením iniciál mena a priezviska a miesta pobočky COOP jednota, v ktorej bol súťažný nákup zrealizovaný a to v zozname výhercov. Osobné údaje súťažiacich môžu byť spracovávané aj na právnom základe, ktorým je oprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ako aj ostatných súťažiacich, najmä na účely prípadného presadzovania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto súťaže či v konaniach vedených verejnoprávnymi inštitúciami v súvislosti s usporiadaním tejto súťaže.
3) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: 
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

 

4) Identifikácia požiadavky poskytovania osobných údajov: 
Poskytnutie údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na vykonávanie práv a povinností Prevádzkovateľa ako usporiadateľa Súťaže a rovnako aj Súťažiacich podľa týchto pravidiel Súťaže. Dotknutá osoba nie je povinná Poskytovateľovi svoje osobné údaje poskytnúť, pričom Súťažiaci berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov v požadovanom rozsahu podľa týchto Pravidiel na účely organizovania tejto Súťaže je nevyhnutnou podmienkou pre získanie výhier v tejto Súťaži.V prípade, ak dotknuté osoby (Súťažiaci) neposkytne resp. odmietne poskytnúť svoje osobné údaje Usporiadateľovi Súťaže sa Súťažiaci nemôže zúčastniť Súťaže. 
5) Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:
Príjemcami osobných údajov sú:a) každý sprostredkovateľ vo vzťahu k ochrane osobných údajov a to najmä, nie však výlučne notár, ktorý osvedčuje priebeh losovania výhercu Súťaže a COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, so sídlom  Bajkalská 26, 827 18 Bratislavská zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Dr, vložka č. 218/B za účelom ich zverejnenia na webovej stránke www.coop.skb) ďalšie osoby, ktoré poskytujú Prevádzkovateľovi služby poradenského, účtovného, finančného a právneho charakteru.c) zmluvní partneri Prevádzkovateľa, ktorí poskytujú Prevádzkovateľovi služby a/alebo plnenia týkajúce sa Súťaže
d) doručovateľské spoločnosti
e) osoby, oprávnené vykonávať kontrolu alebo dohľad nad priebehom Súťaže a to najmä správne a súdne orgány a iné orgány verejnej moci.

6) Práva dotknutej osoby: 
Dotknutá osoba má nasledovné práva vo vzťahu k spracúvaniu jej osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov: V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby počas trvania súhlasu najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; Prevádzkovateľ spracúva údaje potrebné na realizáciu Súťaže po dobu trvania práv a povinností z týchto Pravidiel Súťaže vyplývajúcich, najdlhšie však do odovzdania všetkých výhier výhercom, resp. prepadnutia výhier v prospech usporiadateľa, ak dlhšie uchovávanie nie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa. Po dobu dlhšiu môže Prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje len, ak bude ich dlhšie uchovanie odôvodnené zákonom či oprávneným záujmom Prevádzkovateľa, organizátora či ostatných súťažiacich, najmä na účely prípadného presadzovania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto Súťaže či v konaniach vedených príslušnými orgánmi v súvislosti s usporiadaním tejto Súťaže.
Právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o:a) účele spracúvania osobných údajov,b) kategórii spracúvaných osobných údajov,c) príjemcovi, ktorému boli/majú byť poskytnuté osobné údaje,d) dobe uchovávania osobných údajov,e) práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov/ vymazanie alebo obmedzenie spracúvania/ práve namietať spracúvanie osobných údajov,f) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,g) zdroji osobných údajov, v prípade, ak boli oobné údaje získane od inej ako dotknutej osoby,h)existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.
Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.Právo na vymazanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. 
Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali,b) dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Dotknutá osoba má právo, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak 
a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebod) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa  prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Právo na prenosnosť osobných údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a aka) sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osobab) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Odvolanie súhlasu: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe udeleného súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila, a to zaslaním odvolania súhlasu na poštovú  adresu prevádzkovateľa. Právo podať sťažnosť: V prípade ak má dotknutá osoba podozrenie, že došlo k porušeniu jej práv ako fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov: 
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu  osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe právneho základu, ktorým je oprávnený záujem Prevádzkovateľa vrátane namietania profilovania založeného na uvedených ustanoveniach. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže súťažiaci obrátiť na Usporiadateľa na jeho poštovej adrese uvedenej v záhlaví týchto Pravidiel. Súťažiaci uplatniť svoje práva, podať Usporiadateľovi námietky, žiadosti, sťažnosti či iné otázky. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov, ku ktorému môže súťažiaci podať sťažnosť v prípade, že spracovaním jeho osobných údajov došlo k porušeniu príslušných právnych predpisov

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA1) Tieto Pravidlá sú považované v rámci Súťaže za jediné úplné a konečné.
2) Vo veciach týmito Pravidlami neupravených sa Súťaž a vzťahy medzi Súťažiacimi a Usporiadateľom riadia právnym poriadkom a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
3) Účasť v Súťaži je dobrovoľná a účastník (Súťažiaci) svojou účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej Pravidlami a zaväzuje sa ich v celom rozsahu dodržiavať. 
4) Jediné podrobné platné Pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania Súťaže zverejnené v elektronickej podobe na webovej stránke  www.zlateleto.sk.
5) Pravidlá Súťaže nadobúdajú účinnosť prvým dňom trvania Súťaže.