PRAVIDLÁ SÚŤAŽE ZLATÉ SÚŤAŽ 2018

(ďalej len “Pravidlá“)

1. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE:

Mondelez Slovakia s.r.o., so sídlom Račianska 44, 832 42 Bratislava, IČO: 47681225, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Sro, vložka 97326/B (ďalej tiež „Usporiadateľ alebo Prevádzkovateľ“).

2. NÁZOV SÚŽAŽE:

„ZLATÉ Súťaž 2018“ (ďalej tiež „Súťaž“).

3. DOBA TRVANIA SÚŤAŽE:

Od 6.7.2018 do 5.8.2018 vrátane.

4. MIESTO KONANIA SÚŤAŽE:

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.

5. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI:

1) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov s doručovacou adresou v Slovenskej republike s výnimkou osôb podľa bodu 5.3) týchto Pravidiel (ďalej tiež „Súťažiaci“).

2) Pre účasť v Súťaži a prevzatie, resp. výber výhry u výhercov mladších ako 18 rokov je nutný súhlas ich zákonného zástupcu. U osôb mladších ako 18 rokov, ktoré sa zúčastnia tejto Súťaže, sa predpokladá, že tento súhlas zákonného zástupcu majú a na základe výzvy Usporiadateľa sú povinní ho predložiť.

3) Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a všetci ich rodinní príslušníci v priamom rade, ako i ostatné osoby im blízke podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.

4) Podmienkou účasti v Súťaži je nákup akýchkoľvek výrobkov značky Zlaté v dobe trvania Súťaže v ktorejkoľvek predajni COOP Jednota na území Slovenskej republiky v celkovej hodnote minimálne 3€ a zaslanie pokladničného bloku z takéhoto nákupu spôsobom podľa článku 6 týchto Pravidiel spolu s menom, priezviskom, adresou a telefónnym číslom súťažiaceho na adresu: Súťaž – Mondelez Slovakia, s.r.o. Zlaté, P. O. BOX 300, 830 00 Bratislava 3. Minimálna hodnota 3€ nákupu vyššie uvedených výrobkov Zlaté musí byť zakúpená v jednom nákupe a musí sa nachádzať na jednom pokladničnom bloku.

6. MECHANIKA SÚŤAŽE:

1) Súťažiaci zašle v obálke pokladničný blok z nákupu akýchkoľvek výrobkov značky Zlaté v celkovej hodnote minimálne 3€ v ktorejkoľvek predajni COOP Jednota, a to na adresu:
Súťaž – Mondelez Slovakia, s.r.o. Zlaté
P.O.BOX č. 300
830 00 Bratislava 3

2) Súťažiaci je povinný na obálku svojej zásielky uviesť svoje meno, priezvisko, prípadne titul a adresu na doručovanie v Slovenskej republike a na zadnú stranu pokladničného bloku je Súťažiaci povinný uviesť svoje telefónne číslo. V jednej obálke zasiela Súťažiaci iba jeden pokladničný blok z nákupu vyššie uvedených výrobkov Zlaté v minimálnej hodnote 3€. V prípade, ak je v obálke zaslaných viac pokladničných blokov na ostatné sa neprihliada.
3) Súťažiaci sa však môže zúčastniť Súťaže aj s viacerými pokladničnými blokmi, a to tak, že každý pokladničný blok, spĺňajúci vyššie uvedené podmienky, vloží do samostatnej obálky, ktorá bude obsahovať všetky vyššie uvedené náležitosti a každú takúto obálku zašle na vyššie uvedenú adresu.
4) Zásielka s pokladničným blokom spĺňajúcim vyššie uvedené podmienky, musí byť doručená na vyššie uvedenú adresu najneskôr do 10.08.2018.

7. VÝHRY:

1) Výhrami v súťaži sú:
• 5x nákupné poukážky COOP Jednota v hodnote 500€
• 95x nákupné poukážkay COOP Jednota v hodnote 100€

2) Výhercovia budú vyžrebovaní dňa 15.8.2018 za prítomnosti notára. Zoznam výhercov v anonymizovanej podobe, t.j. s uvedením iniciál mena a priezviska a miesta pobočky COOP jednota, v ktorej bol zrealizovaný nákup, bude uverejnený na web stránke www.coop.sk. Výhry budú odoslané výhercom najneskôr do 30 dní od ukončenia Súťaže na výhercom oznámenú adresu v Slovenskej republike prostredníctvom pošty alebo kuriérskej služby.
3) V prípade ak sa zásielka Usporiadateľovi vráti s poznámkou, že výherca zásielku neprevzal v odbernej lehote na pošte alebo že výherca je na uvedenej adrese neznámy, bude výherca kontaktovaný opätovne telefonicky alebo iným vhodným spôsobom za účelom prevzatia výhry. Pokiaľ sa Usporiadateľovi nepodarí skontaktovať vyžrebovaného výhercu do 5 dní odo dňa, keď sa mu vrátila zásielka so zaslanou výhrou naspäť, nárok výhercu na výhru zaniká.
4) Nárok výhercu na výhru v Súťaži zaniká aj v prípade:
i. ak výherca výhru telefonicky alebo písomne (aj e-mailom) odmietne, a/alebo
i. ak výherca kedykoľvek v priebehu trvania Súťaže písomne oznámi, že nesúhlasí so zapojením sa do Súťaže. V prípade, ak nárok výhercu zanikne podľa predchádzajúceho odseku, nevzniká výhercovi voči Usporiadateľovi nárok na náhradu škody alebo inú formu kompenzácie.
5) Usporiadateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené výhercom v súvislosti s užívaním výhier. Usporiadateľ nepreberá žiadnu záruku vo vzťahu k výhram a nezodpovedá za vady výhier a uplatňovanie nárokov z vád výhier u Usporiadateľa Súťaže je vylúčené.
6) Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry za výhry podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti v Súťaži či výhier právnou cestou, nie je možné.
7) Ak hodnota výhry presiahne 350 € predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov platnom znení podliehajúci platnej sadzbe dane v tom zdaňovacom období, v ktorom je výhra výhercovi odovzdaná.. Usporiadateľ má povinnosť v zmysle § 8 ods. 10 cit. zákona oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny (s DPH), ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady Usporiadateľa alebo poskytovateľa výhry.

8. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1) Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, súvisiacich s usporiadaním Súťaže, a to vrátane jej prerušenia, zrušenia či úpravy jej Pravidiel, a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia na web stránke www.zlateleto.sk.

2) Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek Súťažiaceho zo Súťaže v prípade, že by takýto Súťažiaci (alebo akákoľvek tretia osoba konajúca v prospech takéhoto Súťažiaceho) nesplnil podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel, porušoval Pravidlá Súťaže, konal v rozpore s dobrými mravmi alebo sa snažil získať výhru podvodným spôsobom, a to bez náhrady nákladov či škôd, ktoré by vylúčením mohli Súťažiacemu vzniknúť.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účasťou v Súťaži zaslaním pokladničného bloku z nákupu spôsobom podľa článku 6 týchto Pravidiel na adresu: Súťaž – Mondelez Slovakia, s.r.o. Zlaté , P.O.BOX č.300, 830 00 Bratislava 3 Súťažiaci vyslovuje svoj súhlas s podmienkami súťaže a rovnako berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracúvané Usporiadateľom v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo a údaje z pokladničného bločku (ďalej aj ako „osobné údaje“).

Usporiadateľ Súťaže Vás týmto v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), ako aj so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon OOU“), informuje o nasledujúcich skutočnostiach týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov:

1) Identifikácia a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Mondelez Slovakia, s.r.o. , so sídlom Račianska 44, 832 42 Bratislava, IČO: 47681225, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Sro, vložka 97326/B
kontaktné údaje: Tomáš Kautský
tel. číslo: + 420 296 380 417
e-mail: tkautsky@mdlz.com
(ďalej len „Prevádzkovateľ“).

2) Účely spracúvania, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ získava osobné údaje za účelom účasti v Súťaži, a teda zapojenia sa Súťažiacich do Súťaže, možnosti preverenia platnej účasti v Súťaži, informovania o priebehu Súťaže a odovzdania výhry výhercom, ako aj ďalších úkonov za účelom doručenia výhry, s uverejnením osobných údajov v anonymizovanej podobe, t.j. s uvedením iniciál mena a priezviska a miesta pobočky COOP jednota, v ktorej bol zrealizovaný nákup v zozname výhercov.

3) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

4) Identifikácia požiadavky poskytovania osobných údajov:

Poskytnutie údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na vykonávanie práv a povinností Prevádzkovateľa ako usporiadateľa Súťaže a rovnako aj Súťažiacich podľa týchto pravidiel Súťaže. Dotknutá osoba nie je povinná Poskytovateľovi svoje osobné údaje poskytnúť. V prípade neposkytnutia osobných údajov, sa Súťažiaci nemôže zúčastniť Súťaže.

5) Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Príjemcovia osobných údajov: Príjemca osobných údajov sú:
a) každý sprostredkovateľ vo vzťahu k ochrane osobných údajov a to najmä, nie však výlučne notár, ktorý osvedčuje priebeh losovania výhercu Súťaže a COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, so sídlom Bajkalská 26, 827 18 Bratislavská zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Dr, vložka č. 218/B za účelom ich zverejnenia na web stránke www.coop.sk
b) ďalšie osoby, ktoré poskytujú Prevádzkovateľovi služby poradenského, účtovného, finančného a právneho charakteru.
c) Zmluvný partneri Prevádzkovateľa, ktorí poskytujú Prevádzkovateľovi služby a/alebo plnenia týkajúce sa Súťaže
d) Osoby, oprávnené vykonávať kontrolu alebo dohľad nad priebehom Súťaže a to najmä správne a súdne orgány a iné orgány verejnej moci.

6) Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má nasledovné práva vo vzťahu k spracúvaniu jej osobných údajov:

Doba uchovávania osobných údajov: V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; Prevádzkovateľ spracúva údaje potrebné na realizáciu Súťaže po dobu trvania práv a povinností z týchto pravidiel Súťaže vyplývajúcich, najdlhšie však po dobu dvoch rokov od ukončenia Súťaže. V prípade, ak Poskytovateľ získa osobné údaje dotknutej osoby na základe jej súhlasu bude Prevádzkovateľ spracúvať po dobu trvania udeleného súhlasu.
Právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby: Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o:
a) účele spracúania osobných údajov,
b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
c) príjemcovi, ktorému boli/majú byť poskytnuté osobné údaje,
d) dobe uchovávania osobných údajov,
e) práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov/ vymazanie alebo obmedzenie spracúvania/ práve namietať spracúvanie osobných údajov,
f) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
g) zdroji osobných údajov, v prípade, ak boli oobné údaje získane od inej ako dotknutej osoby,
h)existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.
Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
Právo na vymazanie alebo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov,
d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
Dotknutá osoba má právo, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Právo na prenosnosť osobných údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak
a) sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Odvolanie súhlasu: Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe udeleného súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila, a to zaslaním odvolania súhlasu na poštovú adresu prevádzkovateľa.
Právo podať sťažnosť: V prípade ak má dotknutá osoba podozrenie, že došlo k porušeniu jej práv ako fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.
Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Prevádzkovateľ nevykonáva

Právo namietať spracúvanie osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe právneho základu, ktorým je oprávnený záujem Prevádzkovateľa vrátane namietania profilovania založeného na uvedených ustanoveniach.
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1) Tieto Pravidlá sú považované v rámci Súťaže za jediné úplné a konečné.

2) V ostatnom sa Súťaž a vzťahy medzi Súťažiacimi a Usporiadateľom riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

3) Účasť v Súťaži je dobrovoľná a účastník (Súťažiaci) svojou účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej Pravidlami a zaväzuje sa ich v celom rozsahu dodržiavať.

4) Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania Súťaže zverejnené v elektronickej podobe na webovej stránke www.zlateleto.sk
5) Pravidlá Súťaže nadobúdajú účinnosť prvým dňom trvania Súťaže.