Podmínky použití

Preambula

Tieto webové stránky vlastní a prevádzkuje spoločnosť Mondelez Europe Services GmbH – organizačná zložka Slovensko, se sídlem Račianska 44, Bratislava, PSČ: 832 42, Slovensko, IČ: 47 031 140, zapsán v OR u Okresního soudu v Bratislavě 1, oddíl Po, vložka 2199/B (dále jen “Mondelez”), sú vám k dispozícii na informačné účely. Prístupom na tieto stránky alebo ich použitím súhlasíte s týmito Podmienkami použitia. V prípade, že s týmito Podmienkami použitia nesúhlasíte, nemali by ste tieto stránky používať.

Vaše použitie internetových stránok

Pokiaľ nie je uvedené inak, sú tieto stránky poskytnuté pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Nesmiete meniť, upravovať, kopírovať, šíriť, prenášať, zobrazovať, prevádzať, reprodukovať, publikovať, poskytovať licenciu, vytvárať odvodené práce, opisovať ani predávať akékoľvek informácie, softvér, výrobky alebo služby získané z týchto stránok. Môžete zobrazovať a elektronicky kopírovať, sťahovať a tlačiť časti materiálu obsiahnutého na týchto stránkach na svoje osobné a nekomerčné účely, za predpokladu, že ste nepozmenili, nevymazali žiadny copyright, ochrannú známku ani iné označenie duševného vlastníctva. Akékoľvek iné použitie materiálov na týchto stránkach, vrátane, nie však výlučne, úpravy, reprodukcie, šírenie, opätovné publikácie, zobrazovanie alebo prenos obsahu týchto stránok, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Mondelez, je zakázané.
Akýkoľvek materiál, ktorý sťahujete, vrátane, nie však výlučne, softvéru, súborov, grafiky, dát alebo akéhokoľvek iného obsahu, je majetkom spoločnosti Mondelez alebo držiteľov jej licenčných práv. Pri sťahovaní sú vám tieto materiály poskytnuté spoločnosťou Mondelez na základe licencie, ktorá je odvolateľná. Spoločnosť Mondelez si ponecháva úplné a kompletné práva na softvér a na všetky s ním spojené práva duševného vlastníctva. Materiál nesmiete ďalej šíriť alebo predávať, ani nesmiete prepracovávať, rozoberať alebo inak meniť na akúkoľvek inú formu.

Dáta, ktorá odosielate

Beriete na vedomie a potvrdzujete, že ste zodpovední za akákoľvek vami odoslaná dáta, vrátane, nie však výlučne, dodržanie zákonnosti, spoľahlivosti, vhodnosti, pôvodnosti a zachovania autorských práv takýchto materiálov. Nesmiete odosielať, nahrávať, šíriť alebo inak publikovať prostredníctvom týchto stránok akýkoľvek obsah, ktorý je hanlivý či urážlivý, ohováračský či nactiutŕhačský, neslušný či obscénny, zastrašujúci či ohrozujúci, zasahujúci do osobných alebo verejných práv, nevhodný či hrubý, nezákonný alebo inak nevyhovujúci či problematický, alebo ktorý môže predstavovať trestný čin alebo k nemu nabádať, porušovať práva akékoľvek strany alebo inak porušovať právnu zodpovednosť alebo akýkoľvek zákon. Na tieto stránky nesmiete nahrávať žiadny komerčný obsah. Autorské práva k všetkým dátám, ktorá odošlete, a všetky súvisiace práva, ktoré vám už náležia, zostávajú vám. Odoslaním dát však udeľujete spoločnosti Mondelez časovo neobmedzenú, neodvolateľnú, bezplatnú a nevýhradnú licenciu platnú vo všetkých krajinách sveta, ktorá ju oprávňuje reprodukovať, prispôsobovať, upravovať, prekladať, zverejňovať, verejne predvádzať, verejne zobrazovať a šíriť akýkoľvek materiál, ktorý odošlete. Spoločnosť Mondelez reaguje na upozornenie ohľadom údajného porušenia autorských práv, ktoré sú v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu autorských práv, a to vždy primerane vhodným spôsobom, ktorý môže spočívať o. i. tiež v odstránení vloženého materiálu, ktorý s prihliadnutím k dostupným informáciám pravdepodobne porušuje akékoľvek autorské práva.
Okrem vami zadaných osobných údajov môžeme zhromažďovať, podľa podľa nášho Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, všetky poznámky, návrhy, nápady, grafické zobrazenia alebo iná dáta, ktorá odovzdáte spoločnosti Mondelez prostredníctvom týchto stránok, ktoré sa stanú vlastníctvom spoločnosti Mondelez, aj v prípade, že je táto dohoda neskôr ukončená. Mondelez a jeho poverené firmy budú môcť voľne kopírovať, predkladať, šíriť, zahŕňať a inak používať dáta, ktoré odovzdáte na akékoľvek a všetky komerčné alebo nekomerčné účely, a to bez akýchkoľvek záväzkov týkajúcich sa kompenzácie voči vám alebo iným za dotknuté materiály.

Vyhlásenie

Spoločnosť Mondelez nedáva žiadne záruky ani zaistenia týkajúce sa presnosti alebo kompletnosti obsahu týchto stránok. Tieto stránky a materiály, informácie, služby a výrobky na týchto stránkach, vrátanie textu, grafiky a odkazov, sú poskytnuté „tak, ako sú“, bez akejkoľvek zodpovednosti za chyby a bez akýchkoľvek záruk, či už výslovne vyjadrených alebo implicitných či domnelých. Spoločnosť Mondelez potvrdzuje všetky zákonom stanovené záruky, či už výslovne zákonom vyjadrené alebo implicitné či predpokladané, vrátane, nie však výlučne, záruky neporušovania zákona a zákonných záruk súvisiacich s obchodným rokovaním alebo plnením záväzkov. Mondelez nedáva žiadne záruky týkajúce sa použitia materiálov na týchto stránkach, čo sa týka ich kompletnosti, správnosti, presnosti, adekvátnosti, použiteľnosti, aktuálnosti, spoľahlivosti alebo iné záruky. Okrem vyššie uvedeného, vy (nie však Mondelez) prijímate všetky náklady za akúkoľvek nevyhnutnú údržbu, úpravy alebo opravy. Toto vyhlásenie nemá vplyv na vaše zákonné práva týkajúce sa nákupu výrobkov.

Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť Mondelez nebude v žiadnom prípade zodpovedná za akékoľvek priame, nepriame, zvláštne, sankčné, náhodné, penalizované alebo následné škody, alebo v akejkoľvek inej súvislosti, ani v prípade, že by bol Mondelez vopred upozornený na možnosť vzniku takých škôd, či už pri rokovaní podľa zmluvného vzťahu, nedbalosti alebo v akejkoľvek inej súvislosti, vznikajúcej z alebo v spojitosti s použitím, nemožnosti použitia alebo vykonávania informácií, služieb, výrobkov a materiálov, ktoré sú dostupné na týchto stránkach. Tieto obmedzenia platia bez ohľadu na to, že sa tým poruší základný účel takto limitovaného nápravného opatrenia. Aby sa zabránilo akýmkoľvek pochybnostiam, žiadna tu uvedená informácia neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti Mondelez za osobné zranenie spôsobené jej nedbalosťou.

Odškodnenie

Súhlasíte, že odškodníte, budete brániť a udržiavať bezúhonnosť spoločnosti Mondelez, jej pracovníkov, manažmentu, zamestnancov, zástupcov, držiteľov licencie a dodávateľov pred akýmikoľvek stratami, výdajmi, škodami a nákladmi, vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie a súdnych poplatkov, ktoré vzniknú na základe akéhokoľvek porušenia týchto podmienok alebo na základe akejkoľvek aktivity spojenej s vaším internetovým účtom (vrátane nedbalostného alebo úmyselne škodlivého konania), spôsobenej vami alebo akoukoľvek inou osobou pristupujúcou na tieto stránky s použitím vášho internetového účtu.

Zabezpečenie

Prostredníctvom týchto stránok neposkytujeme rady na investície, a materiály na stránkach nesmú byť považované ako ponuka na predaj alebo navádzanie k ponuke na kúpu akýchkoľvek cenných papierov spoločnosti Mondelez Inc. alebo jej dcérskych spoločností. Pokiaľ sa rozhodnete použiť akýkoľvek materiál dostupný na týchto stránkach pri rozhodovaní, či kúpiť alebo predať cenné papiere spoločnosti Mondelez Inc. alebo jej dcérskych spoločností, buďte si, prosím, vedomí, že materiál na týchto stránkach odráža len výkonnosť v minulosti a historické informácie, a také údaje nie sú nevyhnutne ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti.

Odkazy na ďalšie internetové stránky

Na týchto stránkach môžu byť umiestnené odkazy na iné webové stránky. Spoločnosť Mondelez nekontroluje tieto stránky a váš prístup na ne je výhradne na vaše vlastné riziko. Mondelez nijako neschvaľuje žiadne výrobky alebo informácie uvedené na stránkach, ktoré môžete prostredníctvom týchto stránok navštíviť. Skontrolujte adresu URL uvedenú vo vašom internetovom prehliadači, aby ste zistili, či sa stále nachádzate na stránkach Mondelez alebo na inej internetovej stránke.

Jurisdikcia

Spoločnosť Mondelez riadi a prevádzkuje tieto stránky zo Slovenskej republiky. Tieto stránky sú určené len pre Slovenskú republiku a spoločnosť Mondelez žiadnym spôsobom nezaručuje, že materiály na týchto stránkach sú vhodné na použitie mimo Slovenskej republiky. Ak používate stránky z miesta nachádzajúceho sa mimo Slovenskej republiky, ste výhradne zodpovední za dodržiavanie akýchkoľvek miestnych platných zákonov. Nesmiete používať ani exportovať materiály na týchto stránkach spôsobom, ktorý by porušoval exportné zákony a predpisy Slovenskej republiky. Akýkoľvek právny nárok týkajúci sa webových stránok alebo vášho použitia týchto stránok sa musí riadiť zákonmi Slovenskej republiky bez ohľadu na konflikt zákonných ustanovení, a vy súhlasíte s tým, že táto jurisdikcia a súdna príslušnosť v akýchkoľvek právnych úkonoch priamo alebo nepriamo vznikajúcich alebo sa týkajúcich týchto stránok bude na súdoch nachádzajúcich sa v Slovenskej republike.

Zmeny týchto internetových stránok a týchto Zmluvných podmienok

Poskytnutím materiálov na týchto stránkach spoločnosť Mondelez nezaručuje, že tieto materiály vám zostanú k dispozícii. Spoločnosť Mondelez je oprávnená kedykoľvek ukončiť akúkoľvek časť týchto stránok bez toho, že by vás upozornila. Mondelez si tiež vyhradzuje právo na zmenu zmluvných podmienok a oznámení, podľa ktorých sú tieto stránky poskytované a vaše používanie týchto stránok po akýchkoľvek takýchto zmenách bude považované za súhlas s takýmito upravenými Zmluvnými podmienkami. Súhlasíte s tým, že budete pravidelne kontrolovať tieto Podmienky použitia, aby ste overili, či nedošlo k ich zmene.

Ukončenie platnosti zmluvy

Táto zmluva je platná do jej ukončenia ktoroukoľvek stranou. Túto zmluvu môžete kedykoľvek ukončiť zničením všetkých materiálov získaných z týchto stránok, spolu so všetkou súvisiacou dokumentáciou a všetkými kópiami a inštaláciami. Spoločnosť Mondelez môže túto zmluvu kedykoľvek ukončiť aj bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ, podľa jej výhradného posúdenia, porušíte akékoľvek podmienky tejto zmluvy. Pri ukončení musíte zničiť všetky materiály.

Rôzne ustanovenia

Pokiaľ je akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy nezákonné, neplatné, bez účinku alebo právne neúčinné, zvyšné ustanovenia tejto zmluvy zostávajú v platnosti. Toto je celé znenie dohody medzi vami a spoločnosťou Mondelez týkajúce sa všetkých aspektov vášho použitia týchto stránok.
© 2018 Mondelez Europe Services GmbH – organizačná zložka Slovensko. Všetky práva vyhradené.